Category: طب سوزنی

آقای دکتر فرهاد صبری

اینجانب دکتر فرهادصبری متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه هستم دارای مدرک طب سوزنی از چین و عضو هیئت مدیره و دبیر علمی انجمن طب سوزنی

درباره ما